Landelijke Themadag Wmo, Wlz en Jeugdwet over de inclusieve samenleving

Dinsdag 19 maart

Themadag behandelt thema Inclusieve samenleving

Wij leven in en bouwen aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en bij kan dragen. Zelf kunnen bepalen wat we wel en wat we niet doen is belangrijker dan ooit. In de laatste tien jaar is de wetgeving aangepast om dat te ondersteunen maar ook om de middelen die daarvoor nodig zijn op te kunnen blijven brengen.

Dat leidt tot dilemma’s voor hulpverleners; doorverwijzen naar specialistische hulp of juist zelf hulp verlenen? Hogere kosten en gepaste hulp of lagere kosten voor een hulpaanbod dat niet optimaal lijkt? Goede samenwerking tussen alle partijen – op beleidsniveau en in het veld – is belangrijk om zorg te organiseren en financieren. Van hulpverleners wordt meebewegen verwacht en vooruit kijken naar nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd verwachten we van hen een en al oog en oor te zijn voor ons als individuele burger met onze eigen wensen en eisen. Sinds enkele jaren ligt besluitvorming die voorheen bij de Rijksoverheid lag nu bij de gemeenten. In die gemeenten werken consulenten die met hulpverleners van allerlei organisaties zoeken naar oplossingen en ‘maatwerk’ voor ons allemaal. Oplossingen worden steeds meer gedeeld zodat we in de ene gemeente kunnen gebruiken wat in de andere gemeente werd uitgevonden en daar werkt. Onderwijsinstellingen helpen de kennis die hieruit ontstaat te delen. Kennisdeling draagt bij aan innovatie en draagt bij aan het binnen de perken houden van de kosten.

Themadag

Op dinsdag 19 maart 2019 organiseren HBO Drechtsteden en Q-Academie de landelijke Themadag Wmo, Wlz en Jeugdwet in de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht. Deze dag is speciaal bedoeld voor hulpverleners om kennis te delen en te leren van elkaar. De dag biedt verdieping in thema’s rondom Wmo, Wlz en Jeugdwet en sprekers uit het werkveld gaan in op actuele ontwikkelingen.

Op de Themadag worden sessies verzorgd over de inclusieve samenleving en de jeugdzorg, het persoonsgebonden budget (pgb) en de dwarsverbanden die zijn te leggen met onderwijs. Tevens wordt ingegaan op praktijkverhalen van ervaringsdeskundigen en mantelzorgers.

Meer informatie?

Meer informatie en direct inschrijven voor de Themadag? Kijk dan hier.